LPB Bank 2020. gada finanšu rezultāti
31.03.2021.

Neskatoties uz nopietniem globāliem pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem, ar kuriem nācās saskarties valsts ekonomikai, kā arī finanšu nozarei, esam gandarīti ar 2020. gada finanšu rezultātiem.

Neapšaubāmi, Covid-19 ietekmēja LPB Bank darbību, taču svarīgākie darbības un efektivitātes rādītāji atrodas labā un stabilā līmenī, pateicoties Bankas izvēlētajai attīstības stratēģijai, proti, e-komercijas pakalpojumu sniegšanai un attīstībai, kā arī veiksmīgai biznesa attiecību attīstībai ar FinTech uzņēmumiem.

Protams, pandēmija ir kļuvusi par nopietnu pārbaudījumu daudziem uzņēmumiem, taču mēs skaidri redzam, ka daļai mūsu klientu Covid-19 ir bijis iespēja attīstīt jaunas biznesa idejas vai modernizēt esošu pakalpojumu klāstu. Esam gandarīti par arvien jauniem uzņēmumiem, kuri nolēma izmantot Bankas piedāvātos e-komercijas pakalpojumus un pārorientēt savu uzņēmējdarbību uz tirdzniecību tiešsaistē.

Finanšu radītāji

Pateicoties būtiskam klientu noguldījumu pieaugumam, uz 2020. gada beigām Bankas aktīvu apjoms sasniedza 237,6 milj. EUR, gada laikā palielinoties par 43,3 milj. EUR. Banka turpināja uzturēt augstu aktīvu likviditāti, saglabājot labi diversificētu struktūru. Parāda vērtspapīru portfeļa īpatsvars aktīvos palielinājās līdz 43%, no kuriem 98% ir ar investīciju līmeņa kredītreitingu. 29% Bankas aktīvu veido prasības pret bankām, t. sk. Latvijas Banku. Klientiem izsniegto aizdevumu apjoms būtiski nemainījās un veidoja 20% aktīvu. Likviditātes seguma rādītājs uz 2020. gada 31. decembri bija 158,83%.

Turpinoties negatīvas euro bāzes likmes periodam un ECB obligāciju iegādes programmai, Banka, plānojot savus ieguldījumus vērtspapīru portfelī, rēķinās ar zemākām kupona likmēm un tādējādi mazāku atdevi tās procentu ieņēmumos. Līdz ar to tīrie procentu ienākumi 2020. gadā bija par 4% zemāki nekā gadu iepriekš. Pateicoties veiksmīgai e-komercijas pakalpojumu darbībai, tīrie komisijas ienākumi, turpretī, demonstrēja pieaugumu par 27%. Pozitīvu dinamiku uzrādīja arī finanšu instrumentu tirdzniecības un pārvērtēšanas rezultāts, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, palielinājās par 13,5%.

Banka 2020. gadā saglabāja augstu pelnītspēju, gadu noslēdzot ar 4,7 milj. EUR peļņu. Aktīvu atdeve (ROA) saskaņā ar 2020. gada finanšu rezultātiem sastādīja 2,32%, savukārt kapitāla atdeve (ROE) – 15,01%.

Reaģējot uz Covid-19 izraisītajām sekām un to potenciālo ietekmi nākotnē, kas izpaudās papildu uzkrājumu veidošanā aizdevumiem klientiem, Bankas peļņas avotu struktūra gada laikā mainījās, lielāku nozīmi iegūstot komisijas ieņēmumiem, kas veidoja 49%. Tiem sekoja neto peļņa no finanšu instrumentiem – 39%. Pārējie ienākumi veidoja tradicionāli nelielu īpatsvaru – 2%.

Bankas kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs 2020. gada 31. decembrī bija 24,64%. Bankai nav izveidots tirdzniecības portfelis, tādēļ Bankas tirgus risks pamatā ir saistīts ar ārvalstu valūtas risku.

Atbalstot tos Bankas klientus, kas īslaicīgi saskarās ar Covid-19 uzliesmojuma seku izraisītājām finanšu grūtībām, Banka pievienojās Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. 2020. gadā Banka spēja noturēt kredītportfeļa bruto apjomu iepriekšējā gada līmenī, proti, 53 milj. EUR apmērā, ieskaitot ārpusbilances saistības pret klientiem.

Ņemot vērā, ka Covid-19 vīrusa izplatības negatīvās ietekmes ierobežošana un to radītās sekas uz tautsaimniecību saglabā savu aktualitāti, Banka turpina uzmanīgi sekot tirgus tendencēm, vērtējot to ietekmi uz Bankas ieguldījumiem parāda vērtspapīros un kredītportfeli, un nodrošina piesardzīgu aizdevumu uzraudzības procesu, kritiski pieejot klientu maksātspējas vērtēšanā. Banka rūpīgi analizē klientu kredītriska izmaiņu pazīmes un pieņem atbilstošus lēmumus attiecībā uz riska darījumu klasificēšanu.

Aicinām iepazīties ar Finanšu pārskata pilno versiju.

Jūsu LPB Bank