Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par:

Bankas darbinieku bezdarbību, nolaidību vai amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
korupciju;
krāpšanu;
izvairīšanos no nodokļu samaksas;
sabiedrības veselības apdraudējumu;
būvniecības drošības apdraudējumu;
darba drošības apdraudējumu;
vides drošības apdraudējumu;
sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
cilvēktiesību pārkāpumu;
pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumi; sankciju risku normatīvo aktu pārkāpumi; ieguldījumu pakalpojumu aizsardzības prasību pārkāpumi);
konkurences tiesību pārkāpumu;
citu normatīvo aktu prasību neievērošanu.

Ziņojums par personīgu interešu aizskārumu nav trauksmes celšana.

Ceļot trauksmi, trauksmes cēlējs aizpilda Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kurā sniedz skaidru, pārdomātu un pēc iespējas detalizētāku informāciju. Gadījumā, ja trauksmes cēlējam tiek radītas nelabvēlīgas sekas, tam ir tiesības uz aizsardzību, kas ir paredzēta Trauksmes celšanas likumā.

Trauksmi var celt arī ārpus Bankas, vēršoties kompetentajās valsts institūcijās, biedrībās, nodibinājumos vai trauksmes cēlēju kontaktpunktā – Valsts kancelejā.

https://www.mk.gov.lv/lv/trauksmes-celsana
https://trauksmescelejs.lv/

Bankas trauksmes ziņošanas kanāls

Banka iesaka Jums sākotnējai trauksmes celšanai izmantot Bankas trauksmes ziņošanas kanālu – [email protected] vai izmantojot pasta pakalpojumus, sūtot savu trauksmes cēlēja ziņojumu uz Banku – Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”, lai iespējamo pārkāpumu laikus varētu novērst, pirms tiek apdraudēta Bankas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.